9 دی 1396
پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران ما متعهد هستیم … از شما توقع داریم … پیمان سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری […]
9 دی 1396
مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده سه ) می باشدکه با توجه به تنوع […]
9 دی 1396
مستمری بازنشستگی

مستمری بازنشستگی

مستمری بازنشستگی تعریف براساس بند پانزده ماده دو : بازنشستگی عبارت می باشد  از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی […]
تماس با ما