9 دی 1396
جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه

جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه

جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد می باشد. برای […]
9 دی 1396
چگونگی ارتباط سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان

چگونگی ارتباط سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان

چگونگی ارتباط سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان   ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد وازمرحله تاسیس کارگاه (شرکت . موسسه. کارخانه …) باتشکیل […]
تماس با ما