لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی

لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی

در راستای تکریم بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم سازمان تامین اجتماعی و با هدف تسهیل و تسریع در روند پذیرش اسناد و مدارک هزینه های بستری در مراکز غیرطرف [...]
بیشتر بخوانید لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی
نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق [...]
بیشتر بخوانید نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای