مقالات

اعطای تسهیلات آموزشی
مشاور تامین اجتماعی

اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی سازمان تامین اجتماعی به منظور تربیت کادر متخصص ، تقویت بنیه علمی و ایجاد انگیزه، برای کارکنانی که در دانشگاه ها و موسسات

آیین نامه استخدامی
مشاور تامین اجتماعی

آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی ماده ٤١- سازمان بیمه های اجتماعی جز در موارد مصرح در این آئین نامه نمی تواند مستخدم ثابت را از پست سازمانی برکنار

تقسیط بدهی تامین اجتماعی
مشاور تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می گردد که جرایمی به بدهی های معوقه

مستمری از کار افتادگی
مشاور تامین اجتماعی

مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده سه ) می باشدکه با توجه به تنوع

مستمری بازنشستگی
مشاور تامین اجتماعی

مستمری بازنشستگی

مستمری بازنشستگی تعریف براساس بند پانزده ماده دو : بازنشستگی عبارت می باشد  از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی

پرداخت حق التدریس مدرسین
مشاور تامین اجتماعی

پرداخت حق التدریس مدرسین

پرداخت حق التدریس مدرسین موضوع : دستورالعمل اجرائی پرداخت حق التدریس مدرسین دوره های آموزشی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی

تماس با ما