وکیل تامین اجتماعی

وکیل تامین اجتماعیReviewed by مدیر on Oct 29Rating:
وکیل تامین اجتماعی 

چگونگی پرداخت بیمه اختیاری

بیمه شده اختیاری موظف بوده، پس از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را هر ماه پرداخت کند، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل بوده و ادامه بیمه موکول به ارائه تقاضای مجدد و انعقاد قرارداد تازه با رعایت تمامی شرایط مقرر در این آیین نامه می باشد . در حالتی که متقاضى خارج از زمان مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کرده باشد مبلغ پرداختى بعد از کسر هزینه ادارى مسترد میگردد. تبصره  در حالتی که پرداخت حق بیمه از جانب بیمه شده متوقف شده و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت دوباره بیشتر از سه ماه فاصله روی نداده باشد، بیمه شده این امکن را دارد که حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع شده و ادامه بیمه او به ارائه درخواست دویاره و موافقت سازمان موکول می گردد.

چگونگی استخدام اشخاصی اخراجی

استخدام اشخاصی که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانون مراجع مربوطه به مجازات هاى اخراج، بازنشستگى، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده اند ممنوع می باشد.

چگونگی محاسبه خدمت نیمه وقت بانوان

سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از حیث سابقه خدمت مورد نیاز جهت بازنشستگى و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمرى، به صورت کامل محسوب شده بنابراین در حساب نمودن حقوق بازنشستگى و وظیفه یا مستمرى همچنین اخذ پایه اینگونه کارمندان (علاوه بر دوره خدمت تمام وقت ) نصف زمان خدمت نیمه وقت منظور و حساب خواهد شد . کسور بازنشستگى یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور
به نسبت حقوق و مزایایى که مطابق به این قانون به آنان تعلق خواهد گرفت، کسر و به صندوق مربوط واریز میگردد.
تبصره ۱- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگى و حق بیمه به نسبت همه حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگى در حکم خدمت تمام وقت محسوب مى گردد. محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول داشته لازم الرعایه نمی باشد.
تبصره ۲- سنوات خدمت نیمه وقت بانوانی که دارای فرزند معلول می باشند به شرط پرداخت کشور و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط شخص متقاضی به نسبت همه حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می گردد.
تبصره ۳- نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می توانند از این قانون استفاده کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *