هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعیReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی

تکالیف قانون کارفرما در قبال کارگران

کلیه کارفرمایان موظف هستند حق بیمه مزد یا حقوق کار مزد افراد بیمه شده خود را معادل سی در صد  مزد یا حقوق ایشان حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف می باشد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کار فرما را مورد رسیدگی قرار دهد و اگر کارفرما از ارسال مدارک خودداری کند سازمان قادر است حق بیمه را راسا” تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف مدت 30روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا” به سازمان تسلیم نماید و سازمان باید حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از دریافت اعتراض آن را در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید . بدیهی می باشد در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر تشخیص سازمان قطعی شده و میزان خسارت و حق بیمه را بوسیله ماموران اجرایی سازمان تامین اجتماعی وصول خواهد کرد در این قسمت به ضوابط و مقررات مربوطه به هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی پرداخته و از این مرجع با نام ( هیات ) یاد خواهیم کرد .

لازم به ذکر می باشد که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی اعم از مستمری  بازنشستگی ،  بیمه بیکاری ،  پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ،  در راه ماندگی ، حوادث و سوانح به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق همگانی محسوب می گردد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در این راستا مسئولیت دارند و آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد مربوط به افراد حقیقی و حقوقی تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی می باشد از قبل سردفتران و دفتریاران . وکلای دادگستری کارگران مشمول قانون کار ، بیمه اختیاری و … افرادی که مشمول قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور یا سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مقررات خاص هستند از این بحث مستثنی می باشند .

صلاحیت هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه ( تعداد بیمه شدگان ) میزان مزد یا حقوق ، مدت کار ، معافیت های قانونی و … رسیدگی می نماید . جریمه نقدی و خسارت تاخیر برای تا مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال حق بیمه ماهانه و ۵ % حق بیمه و از این مبلغ تا ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال 10% حق بیمه و از این مبلغ تا ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال پانزده درصد حق بیمه همان ماه و از این مبلغ به بالا معادل بیست درصد حق بیمه همان ماه می باشد .

 

ترکیب هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

۱- نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده دارد .

۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی مجمع امور صنفی در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .

۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

نحوه اعتراض به رای هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

کارفرما حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نظر سازمان باید اعتراض خود را کتبا” به شعبه یا نمایندگی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع شده تسلیم و رسید دریافت نماید . شعب و نمایندگیها نیز مکلف هستند اعتراض کارفرما را در دفتر نامه های وارده ثبت نموده و به انضمام پرونده امر و نظر سازمان درباره موارد اعتراض شده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسال دارند.

 

نحوه تشکیل جلسات هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

جلسات هیات های بدوی در محل شعب و یا نمایندگی های سازمان تشکیل می گردد و برای رسمیت جلسات حضور کلیه اعضای هیات ضروری می باشد . هیات های تشخیص به اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیات رسیدگی می نمایند مگر آنکه از طرف سازمان در مواردی ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده ای اعلام گردد که در این صورت خارج از نوبت رسیدگی می گردد . دبیرخانه هیات باید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را به کارفرما اطلاغ دهد تا خود یا وکیلش در جلسه حاضر شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نیست . هیات پس از احراز هویت کارفرما و اختیارات وکیل یا نماینده او چنانچه نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری داشته باشد تحقیقات را انجام داده و قادر است قرار بازرسی را از کارگاه صادر کرده و راسا” قرار را اجرا نماید . تصمیمات هیات با اکثریت آراء نافذ بوده و باید به امضای کلیه اعضای هیات برسد و نظر اقلیت نیز در پیش نویس مشروحا” نوشته می شود . رای هیات ها باید موجه  مدلل و منجز باشد و رفع ابهام یا اشتباه نیز به وسیله هیات به عمل می آید .

رای هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی شامل نکات و موارد زیر می باشد :

  • شماره و تاریخ صدور رای
  • نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما
  • نام و مشخصات کامل کارگاه و نوع فعالیت آن
  • نام وکیل کارفرما
  • نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیات
  • مشخصات هیات صادر کننده
  • رای خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما

شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت اعتراض کارفرما در دفتر نامه های وارده واحد مربوط سازمان . تصمیم هیات که ذیل رای نوشته می گردد حاوی نکات زیر می باشد : تصمیم در مورد حق بیمه . خسارات . معافیتهای قانونی و تعیین اینکه رای قطعی یا قابل تجدید نظر می باشد . دبیر هیات خلاصه رای صادره را در دفتر مخصوص ثبت نموده و متن رای را به تعداد لازم به علاوه 3 نسخه به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد مربوطه ارسال می دارد .

 

ابلاغ آراء و اعتراض به آن

آرای صادره از هیات های بدوی به سازمان و کارفرما ابلاغ می گردد . ابلاغ آراء و قرارها و تصمیمات به کارفرما بوسیله سازمان یا ضابطین دادگستری انجام می گیرد و ضوابط ابلاغ نیز تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی می باشد . تاریخ ابلاغ رای به سازمان همان تاریخ ثبت رای در دفتر نامه های وارده واحد مربوطه سازمان خواهد بود .

آرای هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست و پنج روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت . مرجع اعتراض به رای هیات های بدوی . هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات می باشد و نحوه اعتراض به همان صورتی می باشد که نسبت به نظر سازمان انجام می شد . هیات های بدوی و تجدیدنظر می توانند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر در سی و شش قسط ماهانه تقسیط نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *