نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظرReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر

در اجرای ماده 45 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب

رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و تشکیل جلسات ھیأتھای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و

43 و 44 قانون مذکور به شرح مواد این آیین نامه خواھد بود.

ماده 1ـ

نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جھت رسیدگی در ھیأت بدوی به شرح زیر

خواھد بود:

1ـ پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان ، در صورتی که کارفرما به میزان آن معترض باشد میتواند

ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه ، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک

ضمیمه) درج و مبلغ 6000 ریال بابت ھزینه رسیدگی به واحد اجرائی پرداخت و رسید آن را ھمراه با فرم تکمیل

شده ، به شعبه یا نمایندگی ذیربط تسلیم نماید. (پرداخت ھزینه رسیدگی به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد

منتفی گردیده .)

2ـ شعب و نمایندگی ھای سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامه ھای وارده ثبت نموده و ضمن تعیین

وقت رسیدگی در ذیل فرم شماره یک ،یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند. حضور کارفرما، وکیل یا نماینده

وی در جلسه رسیدگی بلامانع می باشد. (پرداخت ھزینه رسیدگی به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد منتفی

گردیده.)

ذیحق تشخیص داده شود حقالزحمه رسیدگی به حساب پرداخت حق بیمه او یا جزئا در صورتی که کارفرما کلا منظور و یا مسترد خواهد شد.

تبصره ـ کارفرما میتواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه

سازمان ارسال دارد. در این صورت تاریخ قبض پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف ، تاریخ اعتراض به مورد

پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی 2017/23/12 مطالبه سازمان محسوب می شود.

 

ماده 2-

کلیه مراحل موضوع این آییننامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما میتواند توسط وکیل یا نماینده او صورت

گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد. به ھر حال رسیدگی به پرونده

توسط ھیأتھا موکول به احراز ھویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواھد بود.

ماده 3-

ترکیب ھیأتھای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مواد 43 و 44 قانون تأمیناجتماعی خواھد بود. مدت

تعیین نمایندگی ھر یک از اعضا سه سال و معرفی مجدد آنان بلامانع میباشد. دبیر ھیأت ھا را سازمان رأساً می نماید.

ماده 4-

تعداد جلسات ھیأتھای بدوی و تجدیدنظر توسط رئیس ھیأت مدیره و مدیر عامل تعیین خواھد شد.

ماده 5-

نحوه تشکیلات جلسات ھیأت ھا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی به شرح زیر خواھد بود.

1ـ جلسات ھیأت ھای بدوی با حضو حداقل سه نفر و ھیأت ھای تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت

مییابد. سازمان مکلف می باشد زمان تشکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضا برساند. (این بند به موجب رأی شماره

280 مورخ 1378/7/11 ھیأت عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 ق.ت.ا ابطال شده)

2ـ ھر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با ھیأت ھای بدوی به شعبه یا

نمایندگی ھا و در رابطه با ھیأتھای تجدیدنظر به دبیر ھیأت مربوطه به نحوی اطلاع دھند که امکان حضور جانشین

در جلسه ھیأت میسر باشد.

3ـ در صورت عدم حضور ھر یک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشکیل خواھد شد.

4ـ در صورتی که ھر یک از اعضا ھیأت ھا 3 جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از

حضور در جلسات ھیأت ھا خودداری نماید سازمان تقاضای جانشین او را از مراجع مربوطه خواھد نمود.

5ـ عدم حضور غیرموجه ھر یک از اعضا ھیأتھا طبق گزارش دبیر ھیأت پس از کسب نظر رئیس ھیأت به شعبه یا

نمایندگی (در مورد ھیأت ھای بدوی) و اداره ھیأت ھای تشخیص مطالبات (در مورد ھیأت ھای تجدیدنظر) با رعایت بند

چهار این ماده جھت تعیین جانشین اعلام خواھد شد.

6ـ تصمیمات ھیأت ھای بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضا حاضر نافذ خواھد بود (به موجب دادنامه شماره 107

مورخ 79/3/8 ھیأت عمومی دیوان این بند به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 ق.ت.ا ابطال شده).

7ـ صورتجلسه رسیدگی و رأی یا قرار صادره باید به امضای کلیه اعضا حاضر در جلسه برسد. در صورتی که رأی

یا قرار به اکثریت صادر گردد در نسخهای که در سازمان نگھداری می شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل

نوشته خواھد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت با ذکر کلمه اقلیت رأی را امضا خواھند

کرد.

8ـ در صورتی که پس از امضا پیشنویس رأی اعضا ھیأت تجدیدنظر تغییر نماید عضو جدید موظف می باشد پاکنویس

رأی را به جای عضو سابق با ذکر کلمه «علیالاصول» امضا نماید.

ماده 6-

گردش کار پرونده ھا برای طرح در ھیأتھا به شرح زیر می باشد:

1ـ کارفرما میتواند تا قبل از طرح پرونده در ھیأت ھا، مدارک و اسناد خود را به واحد اجرائی ذیربط جھت ضبط در

پرونده تسلیم نماید.

2ـ اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنھا در دفتر ھیأت رسیدگی و در صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف ،

حسب تشخیص سازمان ، پرونده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگی خواھد شد.

ماده 7-

پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی 2017/23/12

 

وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگی ھیأت بدوی به شرح زیر است:

1ـ ھیأت بدوی از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 43 و 45 قانون تأمیناجتماعی تبعیت مینماید.

2ـ ھیأت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از

استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی یا قرار خواھد نمود.

3ـ شعبه یا نمایندگی موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را

به ھمراه پرونده مربوطه به ھیأت بدوی ارسال نماید.

کتباً

ذکر شود.

4ـ ھنگام ابلاغ رأی ھیأت بدوی بایستی در ورقه ابلاغ رأی ، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً

ماده 8-

نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأی ھیأت بدوی جھت رسیدگی در ھیأت تجدیدنظر به شرح زیر

خواھد بود:

1ـ پس از ابلاغ رأی ھیأت بدوی در صورتی که مورد مطالبه بیش از 1/500/000 ریال بوده و کارفرما، سازمان و یا

ھر دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی ، «فرم اعتراض به رأی ھیأت

بدوی» (فرم شماره 2 ضمیمه) را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأی تسلیم نمایند. (به موجب بخشنامه 9/1 جدید

تکمیل قسمت الف و ب فرم شماره 2 انجام میشود)

درآمد منتفی است و صرفاً

2ـ در صورتی که اعتراض به رأی ھیأی بدوی از سوی کارفرما صورت گرفته باشد کارفرما بایستی 12/000 ریال

بابت “ھزینه رسیدگی” در ھیأت تجدیدنظر به واحد اجرائی پرداخته و رسید آن را ھمراه با تکمیل قسمت الف و

ب فرم شماره 2 به واحد مزبور تسلیم نماید .

3ـ در صورتی که اعتراض به رأی ھیأت بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را

در قسمت ب فرم شماره 2 ذکر و قسمت الف فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از

مشروحاً

کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در ھیأت تجدیدنظر اقدام نماید.

4ـ در صورتی که ھم کارفرما و ھم سازمان به رأی ھیأت بدوی معترض باشند ھر یک فرم شماره 2 را جداگانه

تکمیل خواھند نمود.

5ـ تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان ، تاریخ ثبت «فرم اعتراض به رأی ھیأت بدوی» در سازمان با رعایت تبصره

ماده 1 خواھد بود.

6ـ تاریخ ابلاغ رأی به سازمان ھمان تاریخ صدور فرم اعلام رأی ھیأت بدوی خواھد بود.

ماده 9ـ

وظایف و اختیارات ھیأت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگی آن به شرح زیر است:

1ـ ھیأت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 44 و 45 قانون تأمیناجتماعی تبعیت مینماید.

2ـ ھیأت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأی ھیأت بدوی و مطالعه و بررسی محتویات پرونده و استماع

توضیحات معترض یا معترضین در صورت حضور، مبادرت به صدور رأی یا قرار خواھد نمود.

3ـ قرارھای صادره توسط ھیأت تجدیدنظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ

ابلاغ ، قرار را اجرا و به ھیأت مربوطه ھمراه با پرونده اعاده نماید.

ماده 10ـ

تجدیدنظر در میزان ھزینه رسیدگی (موضوع بند 1 ماده 1 و بند 2 ماده 8 این آییننامه) توسط ھیأت مدیره انجام

خواھد گرفت. (به موجب بخشنامه 9/1 جدید درآمد منتفی است)

ماده 11ـ

در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری کند و سازمان حق

بیمه مربوطه را طبق مواد 39 و 40 قانون تأمیناجتماعی تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط

قابل تغییر نخواھد بود.

یا کلاً

ھیأتھای تشخیص مطالبات ، بدھی جزئاً

ماده 12ـ

پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی 2017/23/12

 

آراء صادره توسط ھیأتھا باید دارای خصوصیات زیر باشد.

1ـ رأی ھیأتھا باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.

2ـ در مواردی که رأی ھیأتھا مبھم تشخیص داده شود مراتب به ھیأتھای صادرکننده رأی منعکس و ھیأتھا مکلفند

به موضوع رسیدگی نمایند.

3ـ ھرگاه در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سھو قلم و یا سایر اشتباھات بین رخ دھد ھیأت میبایست رأی را

اصلاح نماید.

ماده 13ـ

رأی ھیأتھا باید شامل نکات و موارد زیر باشد:

الف ـ مقدمه رأی:

1ـ شماره و تاریخ صدور رأی.

2ـ نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان.

3ـ نام وکیل یا نماینده کارفرما (در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگی)

4ـ نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن.

5ـ نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به ھیأت.

6ـ مشخصات ھیأت صادرکننده رأی.

7ـ خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان.

8ـ شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدھی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان

در دفترنامهھای وارده واحد اجرائی.

ب ـ تصمیم ھیأت:

تصمیم ھیأت که در قسمت آخر نوشته میشود باید حاوی نکات زیر باشد:

1ـ تصمیم قطعی در مورد حق بیمه.

2ـ تصمیم قطعی در مورد جرائم و خسارات تأخیر.

ماده 14-

نحوه ابلاغ آراء ھیأتھا به شرح زیر است:

1ـ آراء صادره باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رأی به کارفرما تسلیم و

نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جھت اقدام به سازمان اعاده شود.

2ـ ابلاغ رأی به کارفرما بوسیله مأمور ابلاغ سازمان یا بوسیله نیروھای انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون

آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است ، انجام خواھد گرفت

ماده 15ـ

در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگی نخواھد شد:

1ـ در مواردی که «فرم اعتراض» فاقد نام و نام خانوادگی، امضا یا مھر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد.

2ـ در مواردی که ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد.

این آییننامه که مشتمل بر 15 ماده و یک تبصره میباشد در دویست و شصت و چھارمین جلسه مورخ

1373/5/24 شورایعالی تأمین اجتماعی به تصویب رسید و آییننامه مصوب مورخ 1354/11/7 از تاریخ ابلاغ این

آییننامه به واحدھای اجرائی سازمان ملغی میگردد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *