مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)Reviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات):

الف) ابلاغیه

معمولاً ھرگونه مطالبه حق بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی ابلاغ

می گردد. نحوه ابلاغ به 2شکل می باشد:

به مدیرعامل

  • ابلاغ واقعی: این ابلاغ توسط مأمورین ابلاغ به شخص کارفرما (برای اشخاص حقوقی معمولاً

شرکت)در مؤسسات ابلاغ می گردد و در صورتی که مدیرعامل در شرکت حضور نداشته باشد به امور اداری یا دفتر

شرکت ابلاغ و در ذیل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداری و مھر شرکت ثبت می گردد.

مشخصات فرد گیرنده ابلاغ، با ذکر تاریخ و روز و ساعت به طور کلی در هر گونه ابلاغی که به افراد می شود،حتما

ابلاغ، قید می گردد.

  • ابلاغ قانونی: در مواردی که مسئولی در شرکت جھت دریافت ابلاغ حضور نداشته، یا درب کارگاه بسته و تعطیل فرم 10 روزه نام دارد به درب کارگاه الصا ق یا در محل شرکت تحویل باشد،

مأمور ابلاغ فرم مخصوص را می دھد،که درآن قید گردیده ظرف مدت 10روز کارفرمای شرکت و یا نماینده رسمی او با معرفی نامه به شعبه جھت

اخذ اعلام بدھی مراجعه نماید. در صورتی که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد، بعد از 10روز مأمور ابلاغ

بدھی حق بیمه را به شرکت ابلاغ قانونی می نماید،که در این حالت فردگیرنده مطرح نیست و مأمور ابلاغ اعلام

بدھی را به درب کارگاه الصاق یا تحویل شرکت می دھد.

– در مواردی که کارفرما از تحویل ابلاغ بدھی امتناع ورزد،مأمور ابلاغ اعلام بدھی را به درب کارگاه الصاق نموده و

با مھری که در ذیل نسخه 2اعلام بدھی میزند، قید می کند کارفرما از دریافت فرم مذکور امتناع ورزید. در این

حالت تاریخ ابلاغ ملاک است.

– در مواردی که کارفرما در زندان حضور داشته باشد، اعلام بدھی از طریق اداره زندان ھا در محل زندان به کارفرما

ابلاغ می گردد.

– در مواردی که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطلع نموده باشد ابلاغ به

سفارتخانه ایران در کشور ذیربط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابلاغ و نتیجه آن به شعبه اعلام می گردد. در

ھر حال ابلاغ بدھی یا ھرگونه مکاتبه های در این خصوص از طریق اداره تشریفات وزارت امورخارجه صورت می پذیرد و

شعبه حق ابلاغ به صورت مستقیم را دارا نمی باشد.

کارفرما موظف می باشد، ھنگامیکه آدرس قانونی خود را تغییر می دھد، به صورت کتبی شعبه را مطلع نماید، در غیر

این صورت ملاک آدرسی می باشد که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی کارفرما محسوب می شود.

بنابراین کلیه ابلاغ ھا به این مکان صورت می گیرد.

2 -اخطاریه

اخطاریه مرحله ای می باشدکه کارفرما بدھی قطعی شده را به سازمان نپرداخته، یا ترتیب پرداخت آن را نداده.

در صورتی که ظرف چهل و هشت ساعت پس از اخطاریه اقدامات قانونی لازم از طرف کارفرما به عمل نیاید، بدھی واردمرحله اجرائیه می شود.

3 -اجرائیه

پس از قطعی شدن مطالبات، سازمان برای صدور اجرائیه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدھکار) کتباً

اخطار می  نماید که ظرف 48 ساعت از تاریخ اخطار، بدھی خود را پرداخت کنند. در صورتی که پس از ابلاغ اخطاریه

نسبت به پرداخت بدھی ظرف مھلت 48 ساعت اقدام نشود، سازمان مطابق تشریفات مقرر در آیین نامه(ماده پنجاه

قانون تامین اجتماعی) اقدام به صدور اجراییه می نماید.

چنانچه کارفرمایی نسبت به عملیات اجرایی سازمان بر اساس آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی شکایت

داشته باشد، میتواند با توجه به این که ماده 92و93 آیین نامه مذکور به موجب رای دیوان عدالت اداری لغو شده،

به مراجع قضایی مراجعه نماید.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی 2017/23/12

  • مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی می تواند اقدام به صدور اجرائیه بنماید کدام اند؟

 

جواب: مطالبات سازمان بابت حق بیمه، مطالبات سازمان بابت جرایم نقدی، ھزینه ھای موضوع ماده 66 قانون

تامین اجتماعی، ھزینه ھای موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی، ھزینه ھای موضوع مواد 98 و 100 قانون تامین

اجتماعی.

  • در صورتی که ھنوز بدھی کارگاه قطعیت نیافته باشد و در دستور کار کمیسیون ھای بدوی و تجدید نظر تشخیص

مطالبات باشد، مبنای محاسبه جرایم مربوطه چه زمانی می باشد؟

جواب: در موارد فوق زمان محاسبه جرایم، از زمان قطعی شدن بدھی مربوطه است.

*بدھی ھای کارفرما به چه نحوی قابل تقسیط می باشد؟

جواب :کارفرمامی تواند جھت پرداخت بدھی ھای خود به سازمان درخواست تقسیط آن را بنماید، دراین صورت باتوجه

به مفاد مادهچهل وشش قانون تامین اجتماعی بدھی آنان حداکثر تا سی و شش قسط قابل تقسیط می باشد.

بامجوز ھیات مدیره سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر می باشد.

تقسیط بدھی بیش ازسی و شش قسط صرفاً

البته بدھی ھای کمتر از 000/000/1 ریال قابل تقسیط نبوده و می بایستی یکجا پرداخت گردد.

  • آیا بدھی ھایی را که در مورد آنھا اجرائیه صادر شده میتوان تقسیط کرد؟

جواب: تقسیط بدھی ھای اجرائی در واحد اجرائیات با ارائه تضمین و اخذ وثیقه کافی شامل ضمانت نامه بانکی،

اموال غیر منقول، یا سایر وثایق به تشخیص سازمان (طبق ماده 99 آئین نامه اجرائی ماده50 قانون تامین

اجتماعی) قابل بررسی و پذیرش می باشد. تشخیص سایر وثایق بعھده رئیس شعبه یا نمایندگی خواھد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *