آراء ھیاتھای تجدید نظر تشخیص مطالبات

حق بیمه

حق بیمهReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

حق بیمه

دانستنی ھایی درمورد حق بیمه درتامین اجتماعی:

مبلغ حق بیمه 30 % از دستمزد واقعی بیمه شده

می باشد که 23% آن سھم کارفرما و 7 % سھم

بیمه شده می باشد. مسئول پرداخت حق بیمه

کارفرما می باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع مشمول

جریمه خواھد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تامین اجتماعی استان ھمدان حق بیمه،مبلغی می باشدکه کارفرمایان

موظف هستند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه 30 % از دستمزد

واقعی بیمه شده می باشد که 23% آن سھم کارفرما و 7 % سھم بیمه شده  می باشد. مسئول پرداخت حق

بیمه کارفرما می باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه خواھد بود. جریمه ماھانه عدم پرداخت مبلغ حق

بیمه 2 %می باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز 10 % به آن اضافه می گردد.

حق بیمه را می توان به 4 دسته عمده تقسیم کرد:

  • حق بیمه ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما،محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست

پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می شود.

  • حق بیمه ای که به صورت مقطوع و براساس ماده سی و پنج (توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می گردد.
  • حق بیمه ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می شود که بر اساس

دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فیمابین تعیین می گردد در این حالت میزان دستمزد اعلامی باید

مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.

  • تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادھای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می گردد.

انواع بدھی

بدھی(حق بیمه)اعلام شده به کارفرما به 2 دسته تقسیم می گردند:

  • بدھی ھایی که برآوردی بوده و ھنوز قطعیت نیافته و کارفرما قادر است در مورد آنھا اعتراض نماید.
  • بدھی ھایی که قطعی می باشد و کارفرما نمیتواند نسبت به آنھا اعتراض نماید و باید بدھی مربوطه را پرداخت

نماید و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواھد شد.

بدھی ھای قطعی عبارتند از:

1 -بدھی ھایی که مطابق لیست ارسالی کارفرمایان تعیین شده.

2 -آراء ھیات ھای بدوی تشخیص مطالبات که اصل حق بیمه از 000/500/1 ریال کمتر باشد و یا ظرف بیست روز نسبت پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی 2017/23/12 به آن اعتراض نشده باشد.

3 -آراء ھیاتھای تجدید نظر تشخیص مطالبات

4 -بدھی تقسیط شده کارفرمایان که به علت عدم پرداخت اقساط، تمام یا باقیمانده آن تبدیل به دین حال شده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *