آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامیReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 30Rating:

آیین نامه استخدامی

ماده ٤١-

سازمان بیمه های اجتماعی جز در موارد مصرح در این آئین نامه نمی تواند مستخدم ثابت را از پست سازمانی برکنار کند مگر اینکه بر اساس مقررات این آئین نامه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نمایند .

تبصره –

در صورتیکه سازمان بیمه های اجتماعی مستخدم را به پستی که در رتبه پائین تر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتی قبلی مستخدم به وی پرداخت میشود و دریافت اضافه حقوق بعدی مستخدم در رتبه جدید تابع مفاد ماده ١٨ این آئین نامه خواهد بود .

ماده ٤٢-

در صورتیکه به علت حذف پست سازمانی یا انحلال واحدی از تشکیلات سازمان بیمه های اجتماعی بوجود یک یا عده ای از مستخدمین احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور بحال آماده بخدمت در می آیند .

ماده ٤٣-

مستخدمین آماده بخدمت در ششماه اول کلیه حقوق درجه رتبه و پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده بخدمت این مستخدمین در هر حال جزء‌سابقه خدمت آنان محسوب میشود . در مورد مستخدمینی که بیش از یکسال آماده بخدمت باشند سازمان بیمه های اجتماعی بنا بتمایل و انتخاب مستخدم به یکی از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود .

 

الف –

پرداخت وجهی بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد بود از یکماه حقوق درجه رتبه مستخدم در ازاء‌هر سال خدمت اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم طبق ماده ٢٦ این آئین نامه .

ب –

موافقت با ادامه اختیاری بیمه طبق ماده ٦ قانون بیمه های اجتماعی و آئین نامه مربوط .

 

ماده ٤٤-

استخدام مجدد افرادی که خدمتشان بازخرید شده است طبق تبصره ٣ ماده ١٢٠ قانون استخدام کشوری خواهد بود .

ماده ٤٥-

سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است مادام که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارد برای پستهائی که جدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور بشرط واجد شرایط بودن استفاده نماید و در صورتیکه بین آنها اشخاصی واجد شرایط یافت نشود نسبت به استخدام نماید .

ماده ٤٦-

ماموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی و اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد.

ماده ٤٧-

مستخدمینی که بخدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپرچم خود را به سازمان بیمه های اجتماعی معرفی و آمادگی خود را برای خدمت کتباً‌اعلام دارد و سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است مستخدم مذکور را بخدمت گمارند و در صورتیکه پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد بحال آماده بخدمت در خواهد آمد.

ماده ٤٨-

مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی که بحال تعلیق درآمده است پس از برائت قطعی از ا تهام یا اتهامات منتسبه بخدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء‌ سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنانچه برای مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج میشود پست ثابت سازمانی موجود نباشد بحال آماده بخدمت درخواهد آمد .

ماده ٤٩-

مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی که بطور موقت محکوم به انفصال از خدمت میگردد بعد از اتمام مدت انفصال بخدمت گمارده میشود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد بحال آماده بخدمت درمی آید . مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد .

ماده ٥٠-

مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی نمی توانند در ساعات خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در موسسات دیگر داشته باشند .

قبول خدمت در غیر ساعات اداری نیز موکول به اطلاع وموافقت قبلی سازمان بیمه های اجتماعی میباشد و در صورت تخلف سازمان مذکور میتواند بخدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونی قرار دهد .

1 دیدگاه در “آیین نامه استخدامی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *