آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمین

آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمین

آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمینReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 30Rating:

آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمین

ماده ٥١-

سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است پس از اجرای ماده ١٣ ظرف ششماه وضع استخدامی مستخدمین خود را که در تاریخ تصویب این آئین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعی هستند با مقررات آن تطبیق دهد .

ماده ٥٢-

مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی که در تاریخ تصویب این آئین نامه بموجب حکم رسمی سازمان بیمه های اجتماعی در عداد کارکنان ثابت هستند مستخدم ثابت شناخته میشوند .

ماده ٥٣-

مستخدمین پیمانی و روزمزد حکمی که تمام اوقات رسمی کار در استخدام سازمان بیمه های اجتماعی میباشند به استثنای کارگران که در تاریخ تصویب این آئین نامه در استخدام سازمان بیمه های اجتماعی هستند با رعایت شرایط زیر مستخدم ثابت تبدیل وضع پیدا میکنند :

 

١ –

واجد شرایط مذکور در ماده ٦ باشند و سن آنها در موقع شروع بخدمت پیمانی یا روزمزدی بیش از ٤٠ سال نبوده باشد .

٢ –

در تشکیلات مصوب سازمان بیمه های اجتماعی پست ثابت سازمانی متناسب با وضع تحصیلی و تجربی آنان موجود باشد .

٣ –

در صورتیکه سازمان بیمه های اجتماعی مقتضی بداند در آزمایش مربوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند .

٤ –

در هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی شغل موظف نداشته و از هیچگونه مقرری وظیفه و بازنشستگی نیز استفاده ننماید .

 

تبصره –

سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمین موضوع این ماده در سازمان بیمه های اجتماعی جزء‌سوابق خدمت ثابت آنها محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه در تمام اوقات رسمی کار در یکی از واحدهای سازمان بیمه های اجتماعی انجام وظیفه نموده و در هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی شغل موظف نداشته باشد .

سوابق خدمت مستخدمینی که بطور نیمه وقت منحصراً در خدمت سازمان بیمه های اجتماعی بوده اند با تصویب هیات مدیره جزء سابقه خدمت ثابت آنان منظور و هر دو سال آن برابر با یکسال خدمت محسوب خواهد شد .

 

ماده ٥٤-

 

مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مواد ١٤٣ و ١٤٤ قانون استخدام کشوری بخدمت در سازمان بیمه های اجتماعی اشتغال دارند میتوانند باموافقت سازمان بیمه های اجتماعی از خدمت دولت مستعفی گردیده و بعنوان مستخدم ثابت بخدمت خود در سازمان بیمه های اجتماعی ادامه دهند و سوابق خدمت دولتی آنها در صورتیکه کسور بازنشستگی مسترد شده طبق ماده ٦٦ قانون استخدام کشوری را کلاً ‌و یکجا و بلافاصله بسازمان بیمه های اجتماعی بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سازمان بیمه های اجتماعی محسوب میگردد .

ماده ٥٥-

مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی که در تاریخ تصویب این آئین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعی هستند وهمچنین به مستخدمینی که بر اساس مقررات ماده ٥٢ این آئین نامه به مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی تبدیل وضع مییابند پس از اجرای ماده ١٣ باتوجه به مدارک تحصیلی و تخصص های حرفه ای لازم برای رتبه شغلی از نظر انطباق با جداول حقوق مندرج در این آئین نامه در یکی از رتبه های هفتگانه زیر قرار میگیرند و در جه آنان در رتبه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت آنها که بعنوان خدمت سازمان بیمه های اجتماعی شناخته شده به ازاء‌ هر دو سال یک درجه تعیین میشود :

 

رتبه یک –

مستخدمین جزء‌ با هر قدر تحصیل .

رتبه دو –

مستخدمینی که دارای تحصیلاتی در حدود دوره اول متوسطه بوده و یا تخصص حرفه ای مورد قبول سازمان داشته باشد .

رتبه سه –

مستخدمینی که دارای تحصیلات دوره اول متوسطه به تخصص حرفه ای مورد قبول سازمان باشند .

رتبه چهار –

مستخدمینی که دارای دیپلم کامل متوسطه و یا مدارک تحصیلی دیگر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است باشند.

رتبه پنج –

مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یکدوره تخصصی گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یا عالی شناخته شده باشند .

رتبه شش –

مستخدمین که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد .

رتبه هفت –

مستخدمینی که دارای دانشنامه فوق لیسانس یا دکتری باشند .

 

ماده ٥٦-

مستخدمین مذکور در ماده ٥٥ با توجه به شغل مورد تصدی در رتبه مربوط به آن شغل و در درجه ای از این رتبه شغلی قرار میگیرند که حقوق آن به حقوق درجه و رتبه تحصیلی و حرفه ای با تقریب اضافی نزدیکتر باشد .

 

تبصره –

در صورتیکه مستخدمین ثابت در صورتیکه مستخدمین مذکور شرایط احراز شغل آن رتبه را نداشته باشند با تصویب مدیر عامل میتوانند بعنوان کفیل در آن شغل یا مشاغل رتبه های فاصل ابقاء شوند لکن مادام که واجد شرایط احراز شغل مورد تصدی نگردیده اند حقوق درجه های رتبه شغلی استحقاقی خود را دریافت نموده و به تناسب کمبود شرایط احراز شغل حداکثر تا ٨٠ % فوق العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولی در هر حال ارجاع پست هایی که از دو رتبه شغلی استحقاقی آنها بالاتر باشد ممنوع است .

 

ماده ٥٧-

در صورتیکه مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این آئین نامه از مجموع مبلغ حقوق و مدد معاش فرزند که طبق مقررات آئین نامه های قبلی استحقاق دریافت آن را داشته کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بعنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد تا آنکه مندرجاً حقوق درجه و رتبه وی این تفاوت را کاهش داده و جبران نماید .

 

تبصره –

تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد  از فوق العاده شغل مستخدمین کسر میگردد مگر آنکه از مبلغ فوق العاده شغل بیشتر باشد که در این صورت مبلغ اضافی مستخدم پرداخت خواهد شد .

 

ماده ٥٨-

از تاریخ تصویب طرح طبقه بندی و جدول حقوق این آئین نامه کلیه مقررات استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی ملغی میگردد و پرداخت حقوق و هر گونه مزایا و هزینه های مربوط به مستخدمین باید براساس مقررات این آئین نامه صورت گیرد .

 

تبصره –

سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این آئین نامه طرحهای اجرائی مندرج در این ماده را تهیه و تسلیم مقامات تصویب کننده نماید . تا زمانیکه هر یک از طرحهای اجرائی مندرج در این آئین نامه بتصویب نرسیده است مقررات استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی در آن مورد کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود . آئین نامه فوق مشتمل بر ٥٨ ماده و ٢٦ تبصره که در اجری بند ح ماده ٢ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ٣١/٣/٤٥ در جلسه ٣١/١/٤٨ بتصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل وهشت بتصویب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *